ทีมงานพัฒนา
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกร  สงคราม
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยาณี  กุลชัย

  ผู้ช่วยวิจัย
         นายประพัฒน์  อธิปัญจพงษ์
         นางสาวอันน์วิดา  ปัฐฐมานันท์
         นายรชานนท์  หวังพิทักษ์
         นางสาวพิมพ์พิศา  ชัยวงศ์

   ที่ปรึกษา
         รศ. ดร.กนก  เลิศพานิช
         ดร.ดวงกมล  ปานรศทิพ ธรรมาธิวัฒน์

  ที่ปรึกษาด้านสื่อ
         ผศ. ดร.สมศักดิ์  คูหาสวรรค์เวช
         ดร.ธนัท  สมณคุปต์
         ดร.รัญคุณานิชช  กันหลง
         ดร.ดวงกมล ปานรศทิพ ธรรมาธิวัฒน์
         ดร.รัตตมา รัตนวงศา 
  ทีมงานพัฒนาสื่อความรู้ 
    ชุนชนบึงบัว

           นางสาวธชพรรณ      นกนอก        
           นายนาฬิก              สุขสว่าง       
           นางสาวนุชนาฏ        นาคประวัติ    
           นางสาวระวินันท์      ยิ้มแก้ว         
          นางสาวทมิตา         ชาญวัชรโชติ
            นายวีรพงษ์            เที่ยงทัศน์      
           นางสาวศุภิสรา        เนื้ออุ่น         
            นางสาวอาภาภรณ์   ศรีแสง          

          ผู้ประสานงานในชุมชน

          นายยุพล          สมปาง 
          นางยุพเยาว์      นาคสุข
            นางธัญพร         พรรื่นเริง
          นายสมนึก        มานะศรี
          นางสมจิต        มานะศรี

  ชุมชนเลียบคลองมอญ

          นางสาวธัญชนก       เชาว์เสาวภา        
           นางสาวนุชฎา          ฑีฆะเสถียร          
    นางสาวลลิดา          สังฆาจารย์   
           นางสาวศริญญา       ยาหอม               
          นางสาวศิริรัตน์         มิตรเทวิน           
            นางสาวสรัลชนา      วรญาณกุลเศรษฐ์   
      นางสาวหทัยภัทร     กาญจนลักษมี 
           นางสาวอุรัสยา        โตงามรักษ์          

          ผู้ประสานงานในชุมชน

          อาจารย์กนกพร         กวางคีรี
            ว่าที่ร้อยตรี รามัญ      สาระพันธ์

  ชุมชนมอญ วัดทิพพาวาส

          นางสาวกัลยาณี  แสงปาก    
                    นายนที  สุขมานพ              
            นางสาวนวรัตน์ นามเขตต์     
        นางสาววรรณภา  อาจสาลี   
           นางสาวอภิชญา บุญสม        
         
          ผู้ประสานงานในชุมชน

          เจ้าอาวาส สุกิตวิศาล
       นายมนู  อิ่มพงษ์
          นางสำอาง อ่อนน้อมดี
          นางสายพิญณ์ วารีย์ญาติ
          นางอุษา         แดงน้อย
   

  ชุมชนหัวตะเข้จีน
           นายกฤตกร          ทำดี         
           นางสาวเกวลี        พร้าก้อน    
           นางสาวจิตรบดี     สุจริตมนตรี 
          นางสาวชุดาภา     บุตรศรี     
        นางสาวณิชารีย์     นาคพงษ์
          นางสาวบุณฑริกา   พรมจารีย์  
         นายทรงธรรม        มกนันท์ 

          ผู้ประสานงานในชุมชน
          คุณสุวัฒน์             พรหมมณีรัตน์   
          คุณวารี                 วงศ์อุไร           
          คุณสุทิน               พงษ์จิวานิจ     
          คุณศิริพร              กิตติอุดม          
          คุณสำราญ            อนันต์วัฒนกิจ    

  ชุมชนหัวตะเข้ไทย
          นางสาวกัญญารัตน์ โฮชิน           
          นางสาวณิณา        เฉลยสมัย     
          นางสาวธนัชชา     เอี่ยมอร่าม        
          นายปฏิพัทธ์         จึงตระกูล        
          นายภานุกร          เสียงแจ้ว         
          นางสาวศรีสกุล     เหล่าภักดี         
          นายษมาปัญจุ์       ทองยืน           
          นางสาวหยาดฝน   สังข์คีรี            
          
          ผู้ประสานงานในชุมชน
          คุณอำภา            บุญเกตุ                
          คุณรุ่งทิวา          สกุนตศร               
          คุณศรีจันทร์        เปรมวิศิษธ            
          คุณสุโชค           ยุงเกียรติพานิช      
          คุณปราณี           ภัคดี                    

  ชุมชนมอญวัดสุทธาโภชน์
          นางสาวเก็บตะวัน     ก่อพาณิชย์เจริญ
          นางสาวณิภร          โหรสกุล            
          นายนวชล              สายทอง           
          นางสาวปุณณภา     โมคมะเลิง        
          นายศักดิ์ชัย            ลาภเกิด          
          นายศุภกร              บุญส่ง             
          นายเสรีภาพ           สอนโพธิ์         

          ผู้ประสานงานในชุมชน    
          อาจารย์ปราณีต      อนงค์
          นางสาวระวีพร       ราดจึง
          นายวัฒนา            ชูมี
          นางธานินทร์         สาวเกษม
          นางอารมย์           คชพงษ์

  ชุมชนดารุลมุกีม
          นางสาวกัลยรัตน์   หลวงไกร        
          นางสาวช่อลัดดา   นุชกลาง          
          นางสาวณัฎฐา      เเก้วประเสริฐ    
          นางสาวระพีพรรณ สัจจะธรรม        
          นางสาววรินทร์ธร  เหลืองประเสริฐ  
          นางสาวศิริพร       พันธุ์หิรัญ        
          นางสาวสุดา        สาริบุตร       

          ผู้ประสานงานในชุมชน
          คุณสุนัน            เจริญสุข
          คุณสุกัญญา       เตะและ 
       

   

  © 2018 Thai Local Wisdom. All Rights Reserved. Designed By Agritech