เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ

  เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ

  ชุมชนกุดจอก อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ชาวไทยเชื้อสายลาวเวียง (เวียงจันทร์) / ชาวไทยเชื้อสายลาวคั่ง

  ชุมชนบ้านแก่ง อำเภอบ้านแก่ง จังหวัดนครสวรรค์  (มอญ)  

  ชุมชนตลาดบ้านใหม่ อำเภอฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา  (ชาวไทยเชื้อสายจีน)

  ชุมชนผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮองสอน (ด้านชาติพันธุ์ชาวไทยใหญ่ และ กะเหรี่ยงขาว)

  ชุมชนตลาดหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร  (ชุมชนไทย)

  ชุมชนคลองหลวงแพ่ง  เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร (ชุมชนจีน)

  © 2018 Thai Local Wisdom. All Rights Reserved. Designed By Agritech