เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ

  เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ

  ชุมชนวัดหนองโนใต้  จังหวัดสระบุรี (ไท-ยวน)

  ชุมชนวัดศรีสุพรรณ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

  ชุมชนบ้านร่าหมาด  อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (มุสลิม)

  ชุมชนบ้านนาส้อง จังหวัดพัทลุง (มุสลิม)

  ชุมชนบ้านคลองนุ้ย อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง (มุสลิม)

  © 2018 Thai Local Wisdom. All Rights Reserved. Designed By Agritech