ระบบสังคม

  ระบบสังคม

  ชุมชนเมืองนครสวรรค์  อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรค์   (วัฒนธรรมประเพณีคนไทยเชื้อสายจีน)

  ชุมชนบ้านแหลมมะขาม อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด (ชาวมุสลิม) 

  ชุมชนผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

  ชุมชนวัดทิพพาวาส  เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร (ชุมชนมอญ)

  ชุมชนย่านกะดีจีน เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  (ศาสนาคริสต์) 

  ชุมชนเมืองเก่าลันตา หรือ ชุมชนศรีรายา  อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (ชาวเล มุสลิม จีน และไทย)

  © 2018 Thai Local Wisdom. All Rights Reserved. Designed By Agritech