โบสถ์สักทองวัดทิพพาวาส Featured

  ชุมชนวัดทิพพาวาส  เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร (ชุมชนมอญ)

          พระอุโบสถสักทองวัดทิพพาวาส เป็น พระอุโบสถ ที่สร้างด้วยไม้สักทองซึ่งมีอายุประมาณ 114 ปี สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2443 ... เป็นรูปทรงไทยยกพื้นสูงประมาณ 1 เมตร มีระเบียงด้านหน้าโบสถ์ ยื่นออกมาประมาณ 1.50 เมตร โบสถ์หลังนี้สร้างหันหน้าไปทางทิศตะวันตก ... ซึ่งผิดกับที่อื่น ทั้งนี้เป็นการสร้างตามลักษณะภูมิประเทศซึ่งด้านหน้าเป็นลำคลอง โดยแบบของโบสถ์วัดทิพพาวาสนั้นช่างผู้สร้างได้ซื้อแบบสำเร็จรูปมาประกอบเองในราคา 30 ชั่ง หลังคาโบสถ์ครั้งแรกใช้กระเบื้องดินเผาสีอิฐ หลังคาไม่มีช่องฟ้าใบระกาหางหงส์แต่อย่างใด ... ชาวลาดกระบังโดยเฉพาะชาววัดทิพพาวาส ภูมิใจในโบสถ์สักทองหลังนี้เป็นอย่างยิ่งสมควรอนุรักษ์ไว้ เป็นถาวรวัตถุเชิดหน้าชูตาไว้ตลอดกาล

  source : ชุมชนมอญ วัดทิพพาวาส
                  นางสาวกัลยาณี    แสงปาก    
                  นายนที              สุขมานพ              
                  นางสาวนวรัตน์     นามเขตต์     
                  นางสาววรรณภา   อาจสาลี   
                  นางสาวอภิชญา    บุญสม        
             ผู้ประสานงานในชุมชน
                  เจ้าอาวาส       สุกิตวิศาล
                 นายมนู          อิ่มพงษ์
                 นางสำอาง      อ่อนน้อมดี
                 นางสายพิญณ์ วารีย์ญาติ
                 นางอุษา         แดงน้อย 
            รายงานปฏิบัติการชุมชน และการผลิตสื่อที่เหมาะสม ชุมชนวัดทิพพาวาส. หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (นิเทศาสตร์เกษตร). ภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

  Media

  © 2018 Thai Local Wisdom. All Rights Reserved. Designed By Agritech