วัฒนธรรมการแต่งกายของชาวมอญ Featured

  ชุมชนเลียบคลองมอญ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร (ชุมชนมอญ)  
      การแต่งกายของสุภาพสตรีชาวมอญในปัจจุบันก็ได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่ก็ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของตนเองนั่นก็คือสรวมเสื้อแขนกระบอก(บางคนก็เป็นสามส่วน)นุ่งผ้าถุงเกล้ามวยผมคล้องผ้าสะไบ  ผ้าสะไบมีสามลักษณะ  คือ
         ๑.  คล้องคอชายของผ้าทั้งสองห้อยมาด้านหน้า     
         ๒.  ใช้สะไปไปทางด้านซ้ายในงานบุญ
         ๓.  ใช้พาดไหล่ซ้ายยาวลงมาตลอด
   การแต่งกายของสุภาพบุรุษชาวมอญจะสรมเสื้อคอกลมแขนยาวบ้างสั้นบ้างตามโอกาสนุ่งลอยชายพาดผ้าขาวม้า  การพาดผ้าขาวม้ามีอยู่สามลักษณะ  คือ 
          ๑.  พาดไหล่ซ้ายข้างเดียว 
          ๒.  พาดให้ชายทั้งสองไปอยู่ด้านหลัง 
          ๓.  ใช้สะไบด้านซ้ายในงานบุญ 
   
   

  source    https://sites.google.com/site/monphapat/slid-phaph         
                ทีมงานชุมชน เลียบคลองมอญ
                    นางสาวธัญชนก      เชาว์เสาวภา       

                    นางสาวนุชฎา         ฑีฆะเสถียร         
                    นางสาวลลิดา         สังฆาจารย์   
                    นางสาวศริญญา      ยาหอม               
                    นางสาวศิริรัตน์        มิตรเทวิน         
                    นางสาวสรัลชนา     วรญาณกุลเศรษฐ์   
  ​                  นางสาวหทัยภัทร    กาญจนลักษมี
                    นางสาวอุรัสยา       โตงามรักษ์         
                ผู้ประสานงานในชุมชน
                    อาจารย์กนกพร      กวางคีรี
                    ว่าที่ร้อยตรี รามัญ   สาระพันธ์
                 

  Media

  © 2018 Thai Local Wisdom. All Rights Reserved. Designed By Agritech