วิถีชีวิตชุมชนคลองหลวงแพ่ง Featured

  ชุมชนคลองหลวงแพ่ง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร   (ชุมชนจีน)

        “คลองหลวงแพ่ง” เป็นเส้นแบ่งระหว่างกรุงเทพฯ และ จ.ฉะเชิงเทรา เป็นชื่อคลองขุดที่ตัดขวางมาบรรจบเป็นสามแยกที่คลองประเวศบุรีรมย์ และเนื่องจากตลาดแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณสามแยกปากคลองหลวง-แพ่ง จึงได้ชื่อว่า “ตลาดหลวงแพ่ง” แม้ว่าจะไม่มีหลักฐานที่บ่งชัดว่าใครเป็นผู้ขุดคลองแห่งนี้ แต่คลองประเวศบุรีรมย์ตามประวัติได้กล่าวไว้ว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ขุดขึ้นในปี พ.ศ. 2421 โดยเป็นคลองที่ขุดขึ้นต่อจากคลองพระโขนงไปเชื่อมกับคลองด่าน จังหวัดฉะเชิงเทรา ต่อมาที่ดินบริเวณริมคลองประเวศบุรีรมย์ไม่เพียงพอต่อความต้องการจึงมีการขุดแยกออกมาอีก 4 คลอง คือ คลองหนึ่ง คลองสอง คลองสาม และคลองสี่ รวมระยะทางทั้งสิ้น 46 กิโลเมตร  สำหรับในด้านการท่องเที่ยวริมคลองประเวศบุรีรมย์ในเขตลาดกระบังมีตลาดเก่าแก่อายุร้อยกว่าปีให้ไปเดินเที่ยวชมบรรยากาศของตลาด และบ้านเรือนเก่าแก่ริมน้ำคือ “ตลาดหัวแพ่ง”
        ตลาดหลวงแพ่งจะเรียกตลาดห้องแถวทั้งสองฝั่งคลองทั้งฝั่งใต้และฝั่งเหนือ ในอดีตตลาดแห่งนี้รุ่งเรืองมากเรียกได้ว่ามีร้านค้า 100 ห้องก็เต็มทุกห้อง ค้าขายของกินของใช้ ร้านทองในย่านนี้มีมากกว่า 10 ร้าน มีเรือมาจอดเทียบฝั่งคึกคักทั้งกลางวันและกลางคืน ทว่า เมื่อถนนตัดผ่าน
  การคมนาคมทางเรือจึงไม่ค่อยได้รับความนิยม ความเฟื่องฟูจึงกลายเป็นอดีต ความคึกครื้นจึงเหลือเพียงเสียงเพลงเก่าที่ยังคงเปิดอยู่ในบางคูหาเท่านั้น

  source : นางสาวญาณี เงาแก้ว
              นาวสางฐิติชญา ลิ้มสุเวช
              นางสาวนรีรัตน  อัศวด้วงเหมือน
              นางสาวนาฎอนงค์  จันทร์ขอนแก่น
              นางสาวปุณชรัฎฐ์ ฉัตรฐานันท์ 
              นาวสาวภัทรียา ชุกานี่
              นายวีรัฐ  คุณนิรันดร
              นางสาวศรุตา วารายานนท์ 
             

  Media

  © 2018 Thai Local Wisdom. All Rights Reserved. Designed By Agritech