ไข่เค็มสมุนไพร ชุมชนบึงบัว Featured

  ชุมชนบึงบัว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร  (ชุมชนไทย)

         ชุมชนบึงบัวมีสมุนไพรมากมาย เมื่อก่อนมีไข่ธรรมดา เลยนึกถึงไข่เค็มที่ดังๆ  ก็มีไข่เค็มไชยา  เลยนึกขึ้นได้ว่า ศูนยบ์การเรียนรู้เรามีสมุนไพรเยอะ ก็เลยคิดค้นทำไข่เค็มสมุนไพรขึ้นมา และการทำเค็มเป็นการถนอมอาหารไว้รับประทานได้นาน ๆ โดยไม่เน่าเสีย และยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรอีกทางหนึ่ง และหากเกษตรใช้ภูมิปัญญาในการคิดสูตรสมุนไพรได้รสชาติที่อร่อย มีเอกลักษณ์ของชุมชน และก็ยังสร่างรายได้ให้เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง อย่างเช่น ชุมชนบึงบัว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ที่ได้ผลผลิตสูตรไข่่เค็มสมุนไพรขึ้นมา 

  source :   ชุนชนบึงบัว
          นางสาวธชพรรณ     นกนอก        

          นายนาฬิก              สุขสว่าง       
          นางสาวนุชนาฏ       นาคประวัติ    
          นางสาวระวินันท์      ยิ้มแก้ว         
          นางสาวทมิตา         ชาญวัชรโชติ
          นายวีรพงษ์            เที่ยงทัศน์      
          นางสาวศุภิสรา        เนื้ออุ่น         
          นางสาวอาภาภรณ์    ศรีแสง          

          ผู้ประสานงานในชุมชน
          นายยุพล            สมปาง ประธานชุมชนบึงบัว
          นางยุพเยาว์        นาคสุข
          นางธัญพร          พรรื่นเริง
          นายสมนึก          มานะศรี
          นางสมจิต          มานะศ

   

   

  Media

  © 2018 Thai Local Wisdom. All Rights Reserved. Designed By Agritech