ประเพณีเดือนแปดเหนือ

    ชุมชนบ้านปงสนุก  อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (ชุมชนไทยเชื่อสายต่าง ๆ  อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข)

             ประเพณีเดือนแปดเหนือตรงกับเดือนพฤษภาคม ที่แต่เดิมมีประเพณีสรงน้ำพระธาตุ  ซึ่งประกอบด้วยขบวนแห่ต้นครัวทาน ที่จัดร่วมกับวัดอื่นในตำบลเวียงเหนือเพื่อแห่ไปร่วมสรงน้ำพระธาตุที่วัดพระแก้วดอนเต้า สุชาดาราม ซึ่งเป็นศูนย์กลางเมืองเขลางค์รุ่นที่ 2 ในวันวิสาขบูชา หรือที่เรียกว่า เดือนแปดเป็ง  ปัจจุบันชุมชนจึงพยายามรื้อฟื้นกิจกรรมนี้ขึ้น โดยเพิ่มพิธีสวดเบิก เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าความเชื่อมโยงทางสังคม ผ่านความเชื่อทางศาสนาที่ทำร่วมกัน

    source  https://goo.gl/images/oTTvdq

    © 2018 Thai Local Wisdom. All Rights Reserved. Designed By Agritech