วิถีชีวิตของชุมชนแหลมสัก (จีน)

    ชุมชนแหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

    วิถีชีวิตของชุมชนแหลมสัก (จีน)

          ศาลเจ้าแหลมสัก (ศาลเจ้าซกโป้ซี่เอี๋ย) เป็นศาลเจ้าเก่าแก่คู่ชุมชนแแหลมสักมากว่า 100 ปีแล้ว ที่หันหน้าออกสู่ทะเล โดยมีพระโพธิสัตว์ซกโป้ซี่เอี๋ย รูปเคารพไม้แกะสลัก ที่เชื่อกันว่า มีความศักดิ์สิทธิ์ในด้านคุ้มครองผู้ที่นับถือให้มีความสุขความเจริญ เป็นหนึ่งในหลักฐานที่ยืนยันในการตั้งถิ่นฐานของชาวจีนที่อพยพมาในอดีตย่าน ชุมชนชาวจีน (บาบ๋า) จะเห็นอาคารบ้านเรือนที่มีอายุเก่าแก่ ซึ่งบางหลังอยู่คู่ชุมชนมาตั้งแต่แรกเริ่ม ไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไป แต่ชาวจีนบาบ๋าที่บ้านแหลมสัก ก็ยังคงรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิม ยึดถือมาจนถึงปัจจุบัน

     

    © 2018 Thai Local Wisdom. All Rights Reserved. Designed By Agritech