วิถีชีวิตของคนในชุมชนวัดศรีสุพรรณ

    ชุมชนวัดศรีสุพรรณ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

    วิถีชีวิตของคนในหมู่บ้าน  (ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น)

          วิถีชีวิตของคนในชุมชนวัดศรีสุพรรณเป็นวิถีของชุมชนเมืองซึ่งมีความหลากหลาย แต่ยังมีวัดเป็นศูนย์กลางสืบทอดและทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสืบมา  โดยมีประเพณีวัฒนธรรมตามเทศกาล เช่นวันสงกรานต์ ลอยกระทง การทำพิธีสักการะพระพิฆเนศในช่วงวันเสาร์ที่สองของเดือนเมษายน การเทศน์มหาชาติล้านนา พิธีสืบชะตาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เป็นต้น

         สิ่งที่สามารถพบเห็นได้ทุกวันคือการทำหัตถกรรมเครื่องเงินของช่างภูมิปัญญาชาวบ้านที่มาร่วมกันสร้างอุโบสถเงิน การเรียนการสอนหัตถกรรมเครื่องเงินให้กับพระภิกษุสามเณรและเยาวชนผู้สนใจ โดยเน้นให้วัดเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

    © 2018 Thai Local Wisdom. All Rights Reserved. Designed By Agritech