ตลาดโบราณ วิถีชีวิตริมน้ำบางปะกง

  ชุมชนบ้านคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา  (ไทย)

         บ้านคลองนครเนื่องเขต หมู่ที่ 9 ตำบลนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นที่ตั้งหลักของตลาดโบราณนครเนื่องเขตเดิมเรียกบริเวณนี้ว่า “สี่แยกท่าไข่” เพราะเป็นบริเวณที่มีลำคลองตัดกันเป็นสี่แยก คือ คลองขวาง และคลองนครเนื่องเขต อันเป็นลำคลองสายหลักและเป็นเส้นทางคมนาคมของประชาชนในพื้นที่เพื่อการค้าขาย การขนส่งต่าง ๆ มาแต่ครั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน แต่ที่สำคัญคลองนครเนื่องเขตยังเป็นลำคลองที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จกลับพระนครเมื่อครั้งเสด็จกลับพระนครเมื่อครั้งเสด็จเปิดเส้นทางรถไฟสายเหนือและสายตะวันออก โดยประทับเรือยอดไชยาจากฉะเชิงเทราผ่านคลองนครเนื่องเขต ในขณะที่อีก 87 ปี ต่อมาเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2537 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จจากคลองแสนแสบผ่านคลองนครเนื่องเขตเข้าสู่คลองท่าไข่ จากวันนั้นชาวตลาดนครเนื่องเขตก็พร้อมใจกันให้วันที่ 20 กันยายน ของทุกปีเป็น “วันอนุรักษ์รักษาคูคลอง”
        ความงามแห่งอัตลักษณ์ชุมชน ตลาดโบราณนครเนื่องเขต และวิถีชีวิตของชุมชนที่ยังคงความดั้งเดิมในการใช้ชีวิตประจำวัน โดยมีวิถีชีวิตชุมชนสองฝั่งคลองของบ้านคลองนครเนื่องเขตถือเป็นมนต์เสน่ห์ที่ทำให้ผ้มูาเยี่ยมเยือนได้ติดตาตรึงใจทุกเมื่อที่ได้มาเยี่ยมเยือนด้วยเป็นตลาดโบราณที่มีอายุการตั้งมามากกว่า 130 ปี ถือเป็นตัวแทนของ “สัญญารักจากรุ่นปู่สู่รุ่นหลาน” ภายในตลาดสามารถเดินชมร้านค้าที่มีทั้งร้านค้ารุ่นเก่าและร้านค้ารุ่นใหม่ได้ทั้งสองฝั่งคลองเพียงแค่เดินผ่านสะพานไม้ข้ามไปอีกฝั่งตลาดโบราณแห่งนี้ ได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพที่คล้ายของเดิมมากที่สุด เช่น อาคารบ้านเรือน วิถีการดำเนินชีวิตริมสองฝั่งคลองที่ผู้คนยังใช้ชีวิตในรูปแบบเดิม ๆ ให้ได้เห็นแม้บางส่วนจะทรุดโทรมไปตามกาลเวลา

  ผลิตภัณฑ์เด่น

         ร้านค้าภายในตลาดโบราณนครเนื่องเขต มีการจำหน่ายสินค้าอย่างหลากหลายทั้งของกินของที่ระลึกท้องถิ่น ขนมพื้นบ้าน ที่ได้รับการคัดสรรให้เป็นสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ดีเยี่ยมและน่าสนใจหลากหลาย เช่น เครื่องประดับจากไม้และเขาสัตว์ ขนมสาลี่ทิพย์ ร้านเอก & ออย เบอร์เกอรี่ เป็นต้น

   source : http://www.otoptoday.com/otopvillage/141206131616    

  © 2018 Thai Local Wisdom. All Rights Reserved. Designed By Agritech