ชุมชนตลาดบ้านใหม่

    ประวัติชุมชนตลาดบ้านใหม่
       จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก มีระยะทางไม่ไกลประมาณ 90 กิโลเมตรจากกรุงเทพมหานคร และมีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งที่มีความหลากหลาย มีทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรทางวัฒนธรรม ลักษณะภูมิประเทศที่น่าสนใจเพราะมีแม่น้ำบางปะกงและป่าไม้สมบูรณ์ ลักษณะเมืองวิถีชีวิตที่สงบเรียบง่ายของชุมชนเก่าแก่ความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อหลวงพ่อโสธรที่ศักดิ์สิทธิ์ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาดั้งเดิม ซึ่งเหมาะแก่การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมเป็นอย่างยิ่ง จังหวัดฉะเชิงเทราถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์บ้านเรือนเก่า ที่สวยงามและมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งวิถีชีวิตชุชมชนที่มีเสน่ห์เฉพาะท้องถิ่น ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนที่ตลาดบ้านใหม่ ซึ่งเป็นตลาดริมน้ำร้อยปี อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นตลาดโบราณริมฝั่งแม่น้ำบางปะกงที่มีอายุกว่า 100 ปี

      ชุมชนตลาดบ้านใหม่ ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำบางปะกง ริมถนนศุภกิจ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นตลาดที่อยู่คู่กับชาวแปดริ้วมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นย่านเศรษฐกิจเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า 150 ปี แต่เดิมเรียกกันว่า “ตลาดริมน้ำ” เดิมเป็นชุมชนที่มีชาวไทย – จีน อาศัยอยู่ ในสมัยก่อนมีชาวจีนหลายเชื้อสาย ทั้งจีนฮกเกี้ยน จีนแต้จิ๋ว และจีนแคะอาศัยอยู่จำนวนมาก เนื่องจากถนนหนทางยังมีไม่ทั่วถึงมากนัก การเดินทางของผู้คนส่วนใหญ่ที่อาศัยในสวนจึงจำเป็นต้องพึ่งพาแม่น้ำบางปะกงเป็นเส้นทางคมนาคมหลัก ตลอดทั้งวันจะเห็นเรือพาย เรือแจว และเรือโดยสารประจำทางแล่นขวักไขว่ไปมา ผู้คนที่อาศัยอยู่ในสวนฝั่งตรงข้ามจะพายเรือข้ามฝั่งมาขึ้นที่ท่าเรือหรือโป๊ะของร้านค้าและอาศัยฝากเรือ ผู้คนที่อยู่ไกลออกไปก็มักนั่งเรือประจำทางมายังตลาดบ้านใหม่เพื่อจับจ่ายใช้สอยซื้อของที่ตลาดแห่งนี้และเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าสำคัญของจังหวัดฉะเชิงเทรา มีอาคารบ้านเรือนที่ปลูกสร้างติดๆกัน และอยู่ชิดริมน้ำ เมื่อวันเวลาผ่านไปแต่ความสำคัญของตลาดแห่งนี้ยังคงดำรงอยู่จนถึงปัจจุบัน และความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของตลาดบ้านคือ อายุสถานที่ที่ยาวนานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5 และยังคงสภาพบ้านเรือนและวิถีชีวิตเหมือนครั้งสมัยอดีตตลาดบ้านใหม่ 100 ปี ประกอบด้วย 2 ชุมชน คือ ชุมชนตลาดบ้านใหม่และชุมชนตลาดบน เพียงแค่ข้ามสะพานเท่านั้น ตลาดบ้านใหม่ในวันนี้ได้ฟื้นคืนชีพกลับมามีชีวิตชีวาและทรงคุณค่า เสมือนเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชีวิต รอให้คนรุ่นใหม่ได้มาศึกษาเรียนรู้วัฒนธรมวิถีชีวิตต่อไป

    Read 878 times
    © 2018 Thai Local Wisdom. All Rights Reserved. Designed By Agritech