ชุมชนแหลมสัก

  ชุมชนแหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ เป็นชุมชนที่มีเอกลักษณ์ของการหลอมรวมหลายวัฒนธรรม คือชาวพุทธ จีน และอิสลาม ที่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน ไม่เกิดการแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา ซึ่งได้กลายเป็นจุดเด่นของชุมชนแหลมสักที่ต่างจากที่อื่น ๆ อีกทั้งยังมีศาสนสถานสำคัญของแต่ละศาสนาเป็นสิ่งเชื่อมโยงถึงกัน

  ชุมชนแหลมสัก มีต้นทุนในการที่จะพัฒนาเป็นชุมชนท่องเที่ยวได้อย่างดี เนื่องจากมีความร่วมมือที่ดีของคนในชุมชน และหลายคนผ่านประสบการณ์ของการจัดตั้งเครือข่าย ผ่านกระบวนการทางาน การแก้ไขปัญหาร่วมกัน และความเข้าใจเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชนมาก่อนแล้ว นอกจากความพร้อมของคนแล้ว ยังมีต้นทุนหรือปัจจัยที่สนับสนุนการท่องเที่ยวอีกหลายประการ เช่น

  – วัฒนธรรมสามสาย คือการอยู่ร่วมกันของชาวไทยมุสลิมเชื้อสายมลายู เชื้อสายจีนจากโพ้นทะเล และคนไทยพุทธท้องถิ่น และมีวิถีที่เป็นธรรมชาติ สงบ

  – ประวัติศาสตร์โบราณคดี ที่สามารถร้อยเรียง เล่าเรื่อง สร้างความสนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยว เป็นการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับ การท่องเที่ยวได้อย่างดี

  – สภาพภูมิศาสตร์ ที่เป็นปลายแหลม มีอ่าวกว้างใหญ่ เกาะแก่งมากมาย มีเทือกเขาสลับทับซ้อน บังคลื่นลมได้ตลอดปี มีหาดทราย ทิวทัศน์แบบภูเขาหินปูนกลางทะเล แลเสมือนกับกุ้ยหลิน จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่เที่ยวได้ทั้งปี และสามารถเป็นจุดเชื่อมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ได้ จุดขายที่สำคัญคือการชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ กลางทะเล ที่ให้ความแปลกใหม่ได้อย่างดียิ่ง

  – แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตประมงพื้นบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น

  ชุมชนแหลมสัก มีสโลแกนว่า.. ทะเลสามด้าน วัฒนธรรมสามสาย โดย มีที่มาจากลักษณะของผืนแผ่นดินที่ยื่นออกไปนอกทะเล จนสามารถเห็นทะเลได้ทั้ง 3 ด้าน และ ที่แห่งนี้ยังรวมเสน่ห์ของวัฒนธรรมไว้ถึง 3 สาย คือ ชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม และ ชาวบาบ๋า(จีน) ที่อาศัยอยู่รวมกันอย่างกลมเกลียว โดยมีศาสนสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอยู่ในอาณาบริเวณใกล้เคียงกัน ทั้ง ศาลเจ้าแหลมสัก วัดแหลมสัก และ มัสยิดแหลมสัก

  Read 1768 times
  © 2018 Thai Local Wisdom. All Rights Reserved. Designed By Agritech