ชุมชนบ้านร่าหมาด

    ประวัติชุมชนบ้านร่าหมาด

    ชุมชนบ้านร่าหมาด “หมู่บ้านเก่าแก่ กาแฟโบราณ จักสานเตยบ้านปาหนัน สวรรค์ทุ่งทะเล พื้นเพคนดี ศรีขุนเกาะกลาง” เป็นการสื่อถึงวิถีชีวิตและความเป็นมาของชุมชนบ้านร่าหมาด ผ่านสโลแกนที่แสดงถึง
    อัตลักษณ์ของชุมชน มีความโดดเด่นด้านวิถีชีวิตของชุมชนและมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น อาทิ กาแฟโบราณ และข้าวซ้อมมือ และยังได้มีการสืบสานศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่นของการแสดงรองแง็ง และลิเกป่าตาหยง ที่เป็นการแสดงพื้นบ้าน จาก อัตลักษณ์ (Identity) มาสู่ การผสมผสานอัตลักษณ์ของชาวชุมชนในเกาะลันตา ที่มีการอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาค เป็นสุข ยึดหลักการการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตชุมชน และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าต่างๆของเกาะลันตา ได้แบ่งออกเป็นทั้งหมด 5 พื้นที่ ได้แก่ ชุมชนบ้านร่าหมาด ชุมชนศรีรายา ชุมชนโต๊ะบาหลิว เกาะปอ และชุมชนบ้านทุ่งหยีเพ็ง ที่อาจเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ๆ ที่ความหลากของวัฒนธรรม ที่เราเรียกได้ว่า “พหุวัฒนธรรม”

    Read 890 times
    © 2018 Thai Local Wisdom. All Rights Reserved. Designed By Agritech