ชุมชนผาบ่อง

    ประวัติชุมชนผาบ่อง 

    ชุมชนบ้านผาบ่อง  อยู่ในอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งใหม่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งภายใน และภายนอกที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเทศกาลต่างๆ ซึ่งชุมชนบ้านผาบ่อง นี้เป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ต่างๆ เช่น ชาวไทยใหญ่ และกะเหรี่ยงขาว ซึ่งสามารถใช้ชีวิตบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมร่วมกันอย่างมีความสุข  โดยได้จำลองประเพณีสิบสองเดือนของชาวไทยใหญ่ให้ได้ชม ได้แก่  ประเพณีหลู้ข้าวหย่ากู๊ ประเพณีปอยส่างลอง และ ปอยจ่าตี่

    Read 694 times
    © 2018 Thai Local Wisdom. All Rights Reserved. Designed By Agritech