ชุมชนริมน้ำจันทบูร

  ชุมชนริมน้ำหรือชุมชนริมน้ำจันทบูร เป็นชุมชนเก่าแก่มีอายุกว่า 300 ปี ตั้งอยู่บนถนนสุขาภิบาล ถนนสายแรกของจังหวัดจันทบุรี มีเส้นทางยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ชุมชนริมน้ำเป็นการเรียกรวม 3 ชุมชน คือ ชุมชนท่าหลวง ชุมชนตลาดกลาง และชุมชนตลาดล่าง ย่านนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มานานโดยเฉพาะชุมชนท่าหลวงซึ่งเป็นพื้นที่รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เมื่อครั้งประพาสเมืองจันทบุรี พ.ศ.2419 และยังเป็นพื้นที่รวมหลากหลายวัฒนธรรมเนื่องจากเป็นศูนย์กลางการค้าขายสมัยนั้น สะท้อนให้เห็นจากศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมของบ้านเรือนในชุมชน ศาลเจ้าและวัด ชุมชนริมน้ำจันทบูรตั้งอยู่ริมแม่น้ำจันทบุรี มีท่าเรือสำคัญอยู่ 7 ท่า ตลอดแนวชุมชนซึ่งปัจจุบันลดบทบาทลงแล้ว คือ

     1) ท่าหลวง อยู่บริเวณหัวสะพานวัดจันทนาราม ถือเป็นศูนย์กลางการคมนาคม

     2) ท่าหมอทอด ตั้งอยู่บริเวณหน้าศาลเจ้าตั้วเล่าเอี๊ย

     3) ท่าประชานิยม ตั้งอยู่ตรงข้ามกับถนนประชานิยม

     4) ท่าแม่ผ่องศรี ตั้งอยู่บริเวณตรอกใกล้ร้านขายยาจังกวนอัน

     5) ท่าศาลเจ้าที่

     6) ท่าวัดโรมันคาทอลิก

     7) ท่าตาโท ตั้งอยู่ท้ายสุดของชุมชน

  ช่วงสมัยปลายรัชกาลที่ 5 มีการขยายการพัฒนาเมืองมากขึ้นโดยเฉพาะตามแนวคมนานคมทางบกย่านการค้าของจันทบุรีจึงขยายไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนน เกิดตลาดแห่งใหม่คือตลาดน้ำพุ ทำให้บทบาทของชุมชนในการเป็นศูนย์การค้าสำคัญค่อยๆลดบทบาทและซบเซาลง

  ปัจจุบันนี้การแบ่งเขตการปกครองขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้ชุมชนริมน้ำจันทบุรีตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี ประกอบด้วย 2 ชุมชนย่อย คือชุมชนย่อยที่ 3 และชุมชนย่อยที่ 4 มีสามแยกตัดเข้าสู่ถนนประชานิยมเป็นจุดแบ่งเขต โดยขอบเขตชุมชนย่อยที่ 3 จะเริ่มตั้งแต่หัวสะพานวัดจันทนารามเป็นต้นมา ไปจนถึงสามแยกท่าเรือแม่ผ่องศรีที่ตัดกับถนนประชานิยม ส่วนขอบเขตชุมชนย่อยที่ 4 เริ่มตั้งแต่สามแยกตัดเข้าสู่ถนนประชานิยมบริเวณท่าเรือแม่ผ่องศรีไปจนสุดถนนบริเวณท่าเรือจ้าง

  คนจันทบุรีเรียกชุมชนย่านนี้ว่า “ชุมชนริมน้ำ” ควบคู่ไปกับ “ชุมชนริมน้ำจันทบูร” ซึ่งเป็นชื่อใหม่ถูกเรียกขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2552 หลังจากที่ชุมชนย่อยที่ 3 และชุมชนย่อยที่ 4 ได้ร่วมกันวางทิศทางการพัฒนาชุมชนที่ให้ความสำคัญกับคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของชุมชนและวิถีชีวิตคนในชุมชน และจัดให้มีการประกวดชื่อเรียกชื่อย่านริมน้ำ (แต่เดิมชุมชนย่อย 3 และชุมชนย่อยที่ 4 เคยเป็นชุมชนเดียวกันก่อนที่จะมีการแบ่งเขตการปกครองของหน่วยงานรัฐ) เพื่อเป็นการกำหนดพื้นที่สำหรับการทำงานพัฒนาชุมชนร่วมกันของทั้งชุมชนย่อยที่ 3 และชุมชนย่อยที่ 4 และใช้ชื่อชุมชนริมน้ำจันทบูรที่ได้รับการคัดเลือกนี้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

  Read 802 times
  © 2018 Thai Local Wisdom. All Rights Reserved. Designed By Agritech