ชุมชนบึงบัว

    ประวัติชุมชนบึงบัว

    ชุมชนบึงบัวเป็นชุมชนดังเดิม ในช่วง 60 ปี คืออายุของผู้เขียนได้พบเห็น จำได้ และได้ฟังผู้เฒ่า แก่เล่าให้ฟังมา มีดังนี้ ชุมชนบึงบัวเดิมเป็นชุมชนเล็ก ๆ มีวัดบึงบัวเป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมและทุกสิ่งทุกอย่างในชุมชน ประกอบด้วยผู้อาศัยริม 2 ฝั่งของคลองบึงบัว, คลองลำชวดเตย, คลองลำพุทรา และคลองสี่ วันพระสำคัญทางศาสนาผู้คนจะมาทำบุญที่วัด, บวชลูกหลาน, แห่นาคมาที่วัด และมีโรงเรียนวัดบึงบัวอยู่คู่กับวัดมาตลอด รวมทั้งกิจกรรมขนดินเข้าวัด คือเอาดินจากบ้านของชาวบ้านมาถวายวัด ขุดแล้วใส่เรือมา บริเวณวัดที่จำได้เป็นที่ลุ่มต่ำ คำว่าบึงก็คงรู้กัน ที่มาของวัดก็คือ นายจ่าง, นางโหมด ด้วงกลัด ได้ยกที่ดินให้สร้างวัด ขุดดินถมเป็นโคก ยกที่ดินให้โรงเรียนวัดบึงบัว เดิมโรงเรียนใช้ศาลาวัด และได้ย้ายออกไปสร้างหลังแรกปี 2499) ถัดโบสถ์ไปทางซ้ายสร้าง กุฏิ, สร้างศาลา สร้างอุโบสถ บริเวณวัดจึงเป็นบ่อสระหลายแห่ง เพราะต้องเอาดินมาพูนโคกให้สูงพ้นน้ำ การพัฒนาวัดจึงต้องน้ำดินมาถมวัดตลอดมา ช่วงการใช้เรือก็บรรทุกเรือ ช่วงหลังใช้รถก็บรรทุกรถ 10 ล้อมาถม จนทุกวันนี้วัดบึงบัวมีลานวดกว้าง กุฏิ, อุโบสถ, ศาลา ดีหมดน้ำไม่ท่วมแล้วในด้านผู้คนดังเดิมประกอบอาชีพทำนา ทำสวน บ่อปลาตามร่องสวน เป็นคนนับถือศาสนาพุทธ 100 % ประกอบด้วยชื่อและตระกูล ดังนี้ (ไล่เรียงจากลำชวดเตยไปสุดคลองบึงบัว)

    Read 1325 times
    © 2018 Thai Local Wisdom. All Rights Reserved. Designed By Agritech