ชุมชนกุฎีจีน

  ประวัติชุมชนกุฎีจีน

  "ชุมชนกุฎีจีน" เป็นชุมชนเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรี มีประวัติความเป็นมากว่า 200 ปี บรรพบุรุษของชาวกุฎีจีนประกอบไปด้วยผู้คนหลายเชื้อชาติและต่างศาสนา ย้อนกลับไปครั้งกรุงศรีอยุธยาแตก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้เอกราช และสถาปนากรุงธนบุรีขึ้น พระองค์ได้รวบรวมเหล่าไพร่พลที่กระจัดกระจายหลังจากศึกสงคราม ทั้ง "ชาวไทย ชาวจีน และชาวโปรตุเกส" และพระราชทานที่ดินให้เป็นที่อยู่อาศัย โดยให้ชาวจีนมาตั้งบ้านเรือนอยู่เหนือคลองกุฎีจีนใกล้วัดกัลยาณมิตร ส่วนชาวคริสต์และโปรตุเกส ตั้งบ้านเรือนรวมกันอยู่ตอนใต้ลงมา เนื่องจากมีชาวจีนที่นำสินค้ามาขายริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาคนส่วนใหญ่เรียก กันว่า "กุลีแบกหาม" จึงรู้จักชุมชนนี้ว่าเป็นชุมชนที่มีกุลีชาวจีนอยู่กันเป็นจำนวนมากจึงเรียกกันว่า ’’ชุมชนกุลีจีน” ต่อมาจึงเรียกเพี้ยนเป็น” ชุมชนกุฎีจีน” ผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ล้วนแตกต่างกันด้วย ความคิด เชื้อชาติ วัฒนธรรม และศาสนา แต่ภายใต้ภาวะแห่งความแตกต่างนั้น กลับก่อให้เกิดการหล่อหลอมผสมผสานแนวการดำรงชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์หาชุมชนใด เหมือน การที่คนเชื้อชาติต่างๆ ได้เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย ก็ได้รับซึมซับวัฒนธรรมของไทยเข้าไปด้วย แต่วัฒนธรรมเชื้อชาติเดิมของเขาก็ยังคงหลงเหลือให้เห็นอยู่ แต่จะหลงเหลืออยู่ในด้านอาหารการกินซะส่วนใหญ่ เช่นสูตรทำขนมที่คนรุ่นเก่าแก่ถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังๆอย่าง"ขนมฝรั่งกุฎีจีน"  ได้ต้นตำหรับมาจากชาวโปรตุเกส ที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในชุมชนกุฎีจีนแห่งนี้

  สภาพชุมชนกุฎีจีนที่พบเห็นในปัจจุบันเป็นชุมชนที่เก่าแก่มีวิถีชีวิตที่น่า สนใจ เป็นชุมชนที่อาศัยอยู่ด้วยกันแบบเครือญาติ มีความรักสามัคคีกันในชุมชน  ประชากรส่วนใหญ่ในชุมชน นับถือศาสนาคริตส์ นิกายโรมันคาทอลิก ซึ่งมีบาทหลวงเป็นผู้นำสูงสุดของชุมชน นอกจากนี้ชุมชนกุฎีจีนยังมีภูมิปัญญาดั้งเดิมที่ยังหลงเหลืออยู่ คือ การทำขนมฝรั่ง ซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษชาวโปรตุเกสและได้สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น จนมาถึงปัจจุบันซึ่งปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 5 ขนมฝรั่งนี้เป็นขนมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะที่สามารถสร้างชื่อเสียงและรายได้ให้ แก่คนในชุมชน 

  ลักษณะทางภูมิประเทศ              

  ลักษณะทางภูมิประเทศในชุมชนกุฎีจีน ซอยกุฎีจีน (ซอยวัดซางตาครู้ส) ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เป็นแบบรวมศูนย์กลาง โดยมีการกระจายเส้นทางออกจากบริเวณใจกลางพื้นที่คล้ายใยแมงมุมมีโบสถ์หรือ วัดซางตาครู้สเป็นศูนย์กลางเหมือนในอดีต และมีทางเดินหลักทุกเส้นเชื่อมจากชุมชนเข้าหาโบสถ์ ซึ่งเป็นที่ทำกิจกรรมหลักโดยตรง ชุมชนมีลักษณะปิดเนื่องจากทางเท้าที่เดินเข้าออกชุมชนกับภายนอกนั้นต้องผ่าน ศาสนสถาน อาคารหันหน้าเข้าสู่โบสถ์ ยกเว้นที่ติดแม่น้ำ จะหันหน้าไปทางแม่น้ำ สภาพการตั้งบ้านเรือนค่อนข้างกระจุกตัวหนาแน่น  ลักษณะอาคารส่วนใหญ่ในชุมชนเป็นอาคารไม้ มีบางส่วนเปลี่ยนเป็นแบบตึก และแบบครึ่งตึกครึ่งไม้ ในชุมชนกุฎีจีนมีพื้นที่โล่งเพียงบริเวณสนามเด็กเล่น และลานสาธารณะรอบๆวัด ซึ่งเป็นบริเวณที่คนในชุมชนมาทำกิจกรรมต่างๆ

   

  Read 1025 times
  © 2018 Thai Local Wisdom. All Rights Reserved. Designed By Agritech